HAC Web Trading

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Định nghĩa thuật ngữ

“Giao dịch điện tử” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại HASECO mà các giao dịch đó được thực hiện phù hợp với các Dịch vụ và thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, fax, Internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện điện tử khác.

"Dịch vụ Giao dịch điện tử” là các dịch vụ do HASECO cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch điện tử.

“Hệ thống” ” là hệ thống do Công ty Chứng khoán thiết lập để thực hiện các Giao dịch điện tử bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền hoặc hệ thống điện thoại, fax của HASECO.

“Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống.

“Mật khẩu đặt lệnh (Mã PIN)” là mật khẩu để xác nhận khi khách hàng đặt lệnh mua/bán/hủy.

“Chứng từ điện tử” là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.

II. Rủi ro phát sinh từ giao dịch điện tử

Khách hàng chấp thuận rằng Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác HASECO không chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.

III. Thời hạn cung cấp dịch vụ:

Thời hạn cung cấp dịch vụ sẽ được tính từ ngày chấp thuận, ngày mà khách hàng đồng ý ký thoa thuận, tới thời điểm vô thời hạn, hoặc sẽ được kết thúc bởi một trong hai bên phù hợp với điều kiện kết thúc hợp đồng.

HASECO sẽ cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên tục.

Thời gian cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên quan đến giao dịch mua/bán/hủy chứng khoán được thực hiện theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/Sở giao dịch Chứng Thời gian ngưng cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được HASECO thông báo trước trên website của Công ty Chứng khoán.

IV. Quyền tác giả

Khách hàng phải đồng ý rằng những Dịch vụ và mọi thứ được cung cấp dưới đây đều là tài sản của HASECO, như thể nó được mặc định. Khách hàng phải đồng ý rằng sẽ không tái sản xuất, truyền lại, phổ biến, mua bán, phân phối, sản xuất, tuyên truyền, truyền bá rộng rãi hoặc là khai thác mang tính thương mại những Dịch vụ hay bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước tiên bằng văn bản của HASECO và cũng không dùng bất kỳ thứ nào của Dịch vụ để sử dụng cho những mục đích bất hợp pháp.

V. Tầm phủ của dịch vụ giao dịch trực tuyến

Liên quan đến thời hạn của Thỏa Thuận, Công ty sẽ cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến (Dịch vụ) cho khách hàng như sau:

1. Khi nhà đầu tư là khách hàng của Công ty:

  • Truy cập vào bảng giá trực tuyến
  • Các công cụ cho phép khách hàng đặt lệnh mua bán sửa hủy chứng khoán
  • Truy cập vào những thông số thống kê của thị trường
  • Truy cập vào các loại tin tức khác (nếu có)
  • Truy cập vào tài khoản chứng khoán
  • Những Dịch vụ khác của HASECO

2. Khi khách hàng đang sử dụng bản thử nghiệm, khách hàng được cung cấp các Dịch vụ sẵn có của HASECO

Công ty sẽ đôi lúc biến đổi phạm vi của Dịch vụ Internet mà không cần đưa ra thông báo cho khách hàng. Mọi biến đổi như thế sẽ không làm ảnh hưởng tới bất cứ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này. KH dưới đây đồng ý rằng mình sẽ tiếp tục sử dụng Dịch vụ Internet ngay khi có những thay đổi xảy ra.

VI. Ủy thác

Công ty sẽ được ủy quyền để làm theo mọi chỉ thị của khách hàng, được gửi tới HASECO qua Dịch vụ giao dịch online và khách hàng sẽ có trách nhiệm bảo đảm cho HASECO về các chỉ thị của mình.

VII. Không cam kết, không bảo đảm

Khách hàng đồng ý triệt để rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như là”. Công ty không đại diện, không đảm bảo (một cách rõ ràng hay ngụ ý) tính chính xác, tính trọn vẹn, tính đúng lúc, hay tính đúng thứ tự của Dịch vụ và của thông tin cung cấp đưới đây. Khách hàng hiểu rằng có thể có chậm trễ (đặc biệt là do đặc điểm không ổn định vốn có của giao dịch điện tử), có thể có thiếu sót hoặc thiếu chính xác trong các phần liên quan.

Thông tin có sẵn cho KH được cung cấp chỉ trên cơ sở rằng KH có trách nhiệm cho quyết định đánh giá nội dung thỏa thuận và KH được khuyến cáo kiểm tra tất cả mọi thông tin có liên quan và có được sự tư vấn luật độc lập trước khi hành động dựa trên thông tin có trong Dịch vụ hoặc có trên trang Web. Công ty sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định mà KH đưa ra hay hành động mà KH sử dụng khi dựa trên Dịch vụ hay bất kỳ điều gì cung cấp dưới đây.

KH biết rằng một số thông tin được cung cấp, Công ty có được từ những nguồn mà Công ty tin rằng đáng tin cậy, KH đồng ý rằng các thông tin như vậy được đưa vì mục tiêu thuận lợi cho KH và không được xem là nguồn thay thế cho các hoạt động tìm hiểu, hoạt động hỗ trợ, hay là nguồn để KH phán xét. Đặc biệt Công ty không chấp thuận bất cứ nghĩa vụ pháp lý trên bất cứ hệ quả trực tiếp hay gián tiếp nào liên quan tới việc sử dụng thông tin của KH.

VII. Giới hạn của trách nhiệm

KH dưới đây đồng ý các điều khoản sau:

  • Công ty không có nghĩa vụ pháp lý đối với KH hay bất kỳ bên thứ 3 nào khác về các vấn đề liên quan đến bồi thường, thua lỗ, đòi phạt, đòi tiền nợ, đòi chi phí, trên những hoạt động và/hoặc những chi phí đang chịu đựng và/hoặc gánh chịu bởi khách hàng hay bên thứ 3 phát sinh từ hợp đồng này hay trong việc sử dụng Dịch vụ, dù là Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những vấn đề đã nêu ở trên.
  • Công ty không có nghĩa vụ pháp lý đối với các vấn đề bồi thường, đòi hỏi, thua lỗ, phạt, tiền nợ, chi phí, và/hoặc những chi phí đang chịu đựng và/hoặc gánh chịu bởi khách hàng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, từ việc gián đoạn trong kết nối, thiết bị gặp trục trặc, mất nguồn điện, không truy cập được, mất cắp, những cuộc bãi công hay những vấn đề lao động khác.
  • Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Công ty đối với khách hàng phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Dịch vụ dù cho phát sinh này có vi phạm hợp đồng hay không thì cũng không vượt quá mức phí Dịch vụ hàng tháng tương ứng khách hàng phải trả khi sử dụng các Dịch vụ dưới đây.

VIII. Kết thúc hợp đồng

Công ty có thể vào bất kỳ thời gian nào ngay lập tức kết thúc Thỏa thuận này mà không phải thông báo với Khách hàng vì bất kỳ một lý do gì và Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ tuyên bố, yêu cầu, hình phạt, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, hành động và/hoặc phí tổn nào mà khách hàng gánh chịu từ việc kết thúc Thỏa thuận này. Công ty sẽ trả lại trên cơ sở cuối kỳ mọi chi phí dịch vụ hàng tháng nào mà khách hàng đã trả cho Công ty trong thời gian chưa mãn hạn hợp đồng.

Khách hàng có thể gửi văn bản thông báo đển Công ty để chấm dứt Thỏa thuận này. Công ty, trong vòng 7 ngày giao dịch kể từ ngày Công ty nhận được thông báo trên, làm tất cả các thủ tục cần thiết để việc kết thúc Thỏa thuận trên có hiệu lực.

------------------------------***---------------------------