HAC Web Trading

BẢO MẬT


1. Trách nhiệm của khách hàng :

  • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo mật và về việc sử dụng các thông tin định danh, mật mã, số tài khoản.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm cho những lệnh đặt và các thông tin khác được xử lý bởi các thông tin định danh, mật mã, và số tài khoản và bất kỳ lệnh nào hoặc thông tin nào HASECO nhận được thì được xem như là được nhận từ Khách hàng.
  • Ngay sau khi đặt lệnh, Khách hàng phải chấp nhận xem lại lệnh vừa đặt để chắc chắn rằng lệnh này được chấp nhận bởi Dịch vụ và sẽ có một số xác nhận cho giao dịch này.

2. Trách nhiệm của HASECO:

  • Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (các thông tin định danh, mật mã, số tài khoản), trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.
------------------------------***---------------------------